rainbow

好きなこと、色々かきます

f:id:JC-dddd:20210529091718j:plain

 裂くに時があり、縫うに時があり、

黙るに時があり、語るに時があり、

愛するに時があり、憎むに時があり、

戦うに時があり、和らぐに時がある。

 

a time to rend, and a time to sew;

a time to keep silence, and a time to speak;

a time to love, and a time to hate;

a time of war, and a time of peace.

 

撕裂有时,缝补有时;

静默有时,言语有时;

喜爱有时,恨恶有时;

争战有时,和好有时。

 

x